: Roca Sastre
FUNDACIÓ ROCA SASTRE


Constitució de la Fundació Roca Sastre

   El dia 13 de juny de 2000 es va constituir la Fundació privada Roca Sastre de la qual en son cofundadors Lluís Roca-Sastre i la UNED a través del Centre Associat de Cervera.  Va presidir l’acte el llavors Rector de la UNED Dr. Jaime Montalvo Correa, el Degà de la Facultat de Dret, autoritats administratives i polítiques.  En primer lloc tots els patrons van signar l’escriptura fundacional en la Sala Balmes de la Universitat i a continuació es va fer un important acte Acadèmic a l’antiga biblioteca de la Universitat de Cervera, on hi van haver diferents parlaments glossant la figura de l’eminent jurista Ramon M. Roca Sastre.

    Per greu malaltia del cofundador Lluís Roca-Sastre va ésser facultada en poder notarial especial a la seva esposa Doña Carmen Burgos-Bosch Mora per signar l’escriptura de constitució i representar al seu marit absent per rigorosa prescripció mèdica.

   En aquest acte es va fer també la presentació del volum monogràfic de Palestra Universitària número 12 dedicat íntegrament a Roca Sastre amb el treball inèdit de 1934 de la part històrica de la legítima premiat per la Generalitat republicana l’any 1939, i prèviament una exposició en homenatge a Ramon M. Roca Sastre sobre una mostra d’obres de dret impreses a la Universitat de Cervera, publicant-se un catàleg redactat per l’historiador i professor tutor de la UNED de Cervera Dr. Josep M. Llobet i Portella.

   La dotació inicial de la Fundació és de cinc milions de pessetes.  El fundador Lluís Roca-Sastre aporta dos milions de pessetes en llibres provinents de la seva biblioteca jurídica personal i dels llibres jurídics del seu pare Ramon M. Roca Sastre, i 18 pergamins els aporta Elvira Roca-Sastre.  Els altres tres milions de pessetes els aporten les altres institucions que formen part del Patronat, principalment la UNED i la Diputació de Lleida.  Els estatuts de la fundació consten de 5 capítols i 18 articles.

   És de ressaltar que la Junta de Govern de la UNED en la reunió celebrada el dia 4 de dos mil va aprovar que la UNED formés part de la Fundació Roca Sastre a través del Centre Associat de Cervera, i va donar el vistiplau als seus estatuts.

  També en sessió ordinària del Patronat del Centre celebrada el dia 18 de febrer de dos mil es va adoptar per unanimitat de tots els presents, l’acord següent:

   Abastir la constitució de la Fundació privada Roca Sastre, amb les finalitats fundacionals de foment de la investigació en l’àmbit del Dret privat, difusió de l’obra jurídica dels dos eminents juristes senyors Ramon Maria Roca Sastre i Lluís Roca-Sastre Muncunill, la institució de premis i beques sobre Dret privat, la conservació, custòdia i foment de la consulta del fons bibliogràfic aportat pel fundador Lluís Roca-Sastre Muncunill.

    Malauradament un mes després de la constitució de la fundació moria Lluís Roca-Sastre en el seu domicili familiar de la Pedrera de Barcelona, havent pogut veure la realització del seu somni en vida que era la creació de la Fundació Roca Sastre, dignament avalada per la Universitat Nacional d’Educació a Distància, Diputació de Lleida, diversos Ajuntaments, Consell Comarcal de la Segarra, el director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, familiars seus, prestigiosos notaris i advocats i professionals de l’ensenyament universitari.

   El mateix dia 13 de juny es va constituir el patronat integrat per 22 personalitats i es van nomenar el càrrecs directius del Patronat.  Per defunció del President Lluís Roca-Sastre, ha estat substituida la presidència per la seva esposa Carmen Burgos-Bosch d’acord amb el previst en els estatuts fundacionals.

    Donat que el Patronat és molt extens i per ser més operatiu s´han creat diverses comissions: la comissió jurídica formada per juristes, la comissió cultural formada per membres no juristes, la comissió executiva i la comissió acadèmica encarregada de coordinar les activitats de la fundació.

 

                                   

La Sra.Carmen Burgos-Bosch Mora, el Dr. Jaime Montalvo Correa y la Sra. Carmen de Albert Roca-Sastre en la signatura de l'escriptura de constitució de la Fundació Roca Sastre a la Universitat de Cervera.

 

 Comissió jurídica:                            

Jaime Montalvo Correa

Joan B. Vallet de Goytisolo

Josep Joan Pintó Ruiz

Degà de la Facultat de Dret

Carlos Álvarez Lasarte

Carlos Luis López-Rey

Josep Delfí Guàrdia Canela

Joan Bernà Xirgo

Eduard Montiu de Nuix

Carmen de Albert Roca-Sastre

Associació Centenari Roca Sastre*

 

Comissió de cultura:

Carmen Burgos-Bosch Mora

UNED de Madrid

Diputació de Lleida

Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Elvira Roca-Sastre

Albert Llona Porredon

Josep M. Llobet i Portella

Ajuntament de Tàrrega

Ajuntament de Cervera

Ajuntament de Guissona

Ajuntament de Granyena

 

 Comissió executiva:  formada per set membres: Presidenta de la fundació, UNED, Diputació de Lleida, Secretari, Tresorer i Gerent de la fundació i Joan Bernà.

 

Comissió acadèmica: Carlos Álvarez Lasarte, Joan Bernà, Eduard Montiu de Nuix.

    En quant a activitats s’han creat cinc seminaris: de Dret Civil català, Dret Hipotecari, Dret Fiscal, Sociologia del Dret i Dret Civil espanyol.

    Destacar per últim que s´ha catalogat el miler de llibres donats pel fundador Lluís Roca-Sastre i s´ha confeccionat el logotip de la Fundació:


 * Extingida l'Associació Roca Sastre

Font: Palestra Universitària núm. 13 (2000), Eduard Montiu de Nuix.


 


Protocol del solemne acte de constitució de la Fundació Roca Sastre

Descarga de fichero

NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS