FUNDACIÓ ROCA SASTRE


Estatuts de la Fundació Privada Roca Sastre

CAPÍTOL I.- DE LA FUNDACIÓ.

Article 1.- Constitució i denominació.- Es constitueix la Fundació Privada ROCA SASTRE (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya). que resta sotmesa al Protectorat de la mateixa Generalitat.

Article 2.- Domicili.- La Fundació té el seu domicili a Cervera, edifici de la Universitat de Cer-vera, carrer Canceller Dou, número 2.

Article 3.- Capacitat.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, posseir, administrar, disposar, alie-nar, gravar i permutar béns mobles i immobles; celebrar actes i contractes, contreure obligaci-ons; exercitar drets, accions i excepcions davant dels Jutjats i Tribunals, i davant de les oficines i organismes de l’Administració pública de l’Estat, Comunitats Autònomes i la resta de Corporacions i entitats.

Article 4.- Àmbit territorial.- La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment en l’àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici de poder-ho fer també a la resta del territori es-panyol o a l’estranger.


CAPÍTOL II.- FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIS.

Article 5.- Són finalitats fundacionals:
a) el foment de la investigació en l’àmbit del Dret Privat.
b) la difusió de l’obra jurídica dels eminents juristes RAMON MARIA ROCA i SASTRE i LLUÍS ROCA-SASTRE i MUNCUNILL.
c) la institució de premis i beques sobre Dret Privat.
d) la conservació, custòdia i foment de la consulta del fons bibliogràfic aportat pel fundador Lluís Roca-Sastre i Muncunill.

Article 6.- Beneficiaris.- Seran beneficiaris totes les persones interessades en les finalitats fundacionals, i singularment els professionals i estudiants de Dret Privat.CAPÍTOL III.- DEL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 7.- Finançament.- Els recursos econòmics de la Fundació provindran de:
a) rendiments del capital.
b) subvencions de les Administracions Públiques o d’Institucions privades, singularment de la seu central de la UNED, Centre Associat de la UNED de Cervera, Diputació Provincial de Lleida, del Consell Comarcal de la Segarra i dels Ajuntaments de Cervera, Tàrrega, Guis-sona i Granyena de Segarra.
c) donacions, herències i llegats acceptats.
d) ingressos procedents d’activitats aprovades pel Patronat, singularment la venda de les obres becades o premiades.

Article 8.- Regles bàsiques per a l’aplicació de recursos.- En l’aplicació de recursos econò-mics a les finalitats fundacionals seran preferents els següents criteris:
a) necessitat d’estimular la creació jurídica, mitjançant l’establiment de premis periòdics per a treballs sobre dret privat.
b) conveniència de facilitar que alguns d’aquests treballs incideixin en la investigació de l’obra jurídica dels senyor Ramon Maria Roca Sastre i Lluís Roca-Sastre i Muncunill.
c) conveniència d’organitzar jornades d’estudi i congressos relatius a les matèries pròpies de les finalitats fundacionals.

Article 9.- Exercici econòmic.- L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. Amb la data del tancament, trenta-un de desembre, el Patronat ha de formular un inventari-balanç que re-flecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació i una memòria de les activitats fetes durant l’exercici i de la gestió econòmica del patrimoni, suficient per a fer conèi-xer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També practi-carà la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici anterior i fomularà el pressupost corresponent a l’exercici actual. Els documents esmentats es presentaran al protectorat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.


CAPÍTOL IV.- GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 10.- Òrgan de govern.- L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat.

Article 11.- Composició del Patronat.- Seran membres del Patronat:

- el senyor Lluís Roca-Sastre Muncunill,
- la senyora Carmen Burgos-Bosch Mora,
- el President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya,
- la senyora Elvira Roca-Sastre Muncunill,
- la senyora Carmen de Albert Roca-Sastre,
- la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
- el senyor Jaime Montalvo Correa, professor de Dret de la UNED,
- el Degà de la Facultat de Dret de la UNED,
- el Catedràtic Director del Departament de Dret Civil de la UNED,
- el Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
- el Director del Centre Associat de la UNED de Cervera,
- el Professor-Tutor de Dret Civil del Centre Associat de la UNED de Cervera,
- el coordinador de les Facultats de Geografia i Història i Filologia del mateix Centre Associat de Cervera,
- el Consell Comarcal de la Segarra,
- l’Ajuntament de Cervera,
- l’Ajuntament de Tàrrega,
- l’Ajuntament de Guissona,
- l’Ajuntament de Granyena de Segarra,
- la Diputació Provincial de Lleida; en el cas que el Centre Associat de la UNED de Cervera adquirís personalitat jurídica pròpia, com a fundació docent o en qualsevol altra forma ad-mesa en dret, aquest Centre passarà a tenir el caràcter de patró i deixarà de tenir-lo la Di-putació de Lleida,
- l’Associació “Centenari Roca Sastre”, amb seu a Tàrrega,
- el senyor Juan Berchmans Vallet de Goytisolo,
- el senyor Josep-Joan Pintó Ruiz,
- el senyor Joan Bernà Xirgo,
- el senyor Eduard Montiu de Nuix,
- l’ Honorable Josep Delfí Guàrdia Canela1

- el Director de la Cátedra Roca Sastre

 - el Degà- President del Col.legi de Notaris de Catalunya2

El Patronat podrà nomenar una comissió executiva composta d’entre cinc a set membres, tots necessàriament patrons i assenyalant-ne la composició, càrrecs interns, les facultats, el funcio-nament i la durada dels càrrecs. Seran delegables en aquesta comissió executiva, per part del Patronat, totes les facultats que no requereixin legalment l’autorització o aprovació del Protectorat.

Article 12.- Els patrons que són persones jurídiques, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Consell Comarcal de la Segarra, Ajuntaments de Tàrrega, Cervera, Guissona i Granyena de Segarra, Diputació Provincial de Lleida i Associació Centenari Roca Sastre hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona física.
Els patrons persones físiques que ho són per raó del càrrec que ocupen, és a dir, el senyor Jaime Montalvo Correa com a professor de Dret de la UNED, el Degà de la Facultat de Dret de la UNED, el Catedràtic Director del Departament de Dret Civil de la UNED, el Director del Cen-tre Associat de la UNED de Cervera, el coordinador de les Facultats de Geografia i Història i Filologia del mateix Centre Associat, el Professor-Tutor de Dret Civil d’aquest Centre, el Presi-dent de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i el Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, tindran la qualitat de patrons mentre conservin llurs càrrecs, i hauran d’actuar per sí mateixos, per bé que podran actuar en llur nom les persones que reglamentàriament els substitueixin. En cas que el senyor Jaime Montalvo Correa deixés de ser professor (en actiu o emèrit) de la UNED, cessarà en el càrrec de patró.
Els patrons senyor Lluís Roca-Sastre Muncunill, Carmen Burgos-Bosch Mora, Elvira Roca-Sastre Muncunill, Carmen de Albert Roca-Sastre, Joan Bernà Xirgo, Eduard Monitu de Nuix, Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Josep Joan Pintó Ruiz i Josep Delfí Guàrdia Canela exerciran el càrrec vitalíciament.
Qualsevol modificació en la composició del Patronat es comunicarà al Protectorat.

Article 13.- Caràcter del càrrec de patró. Obligacions.- Els càrrecs de Patró són gratuïts, sense perjudici de les compensacions per despeses de desplaçaments o altres que siguin necessaris per a la consecució dels objectius de la Fundació sempre que siguin degudament justificables, i el Patronat les considera reemborsables.
Són obligacions dels Patrons: complir el fins de la Fundació, concórrer a les reunions, desenvolupar els seus càrrecs amb diligència, mantenir i conservar els béns i valors de la Fundació i promoure la seva extinció segons el que disposi la legislació vigent i els presents estatuts, si sobrevinguessin causes que així ho exigissin.

Article 14.- Competència del Patronat.- El Patronat tindrà totes les competències necessàries relatives al govern, administració i representació de la Fundació.
A títol enunciatiu i no limitatiu s’assenyalen les següents competències:
a) Representar la Fundació en tota classe de relacions, actes o contrastes davant l’Administració Pública, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals, Organismes Públics, Tribunals i qualsevol entitat de caràcter públic o privat, així com persones físiques, tot exercint drets, accions i excepcions en tots aquells processos, expedients i reclamacions que afectin a la Fundació, atorgant a l’efecte els poders corresponents.
b) Interpretar i desenvolupar els presents Estatuts, bo i salvaguardant, en tot cas, la voluntat fundacional, així com aprovar el seu Reglament Intern.
c) Aprovar els plans i programes d’actuació dins de les previsions pressupostàries.
d) Aprovar els pressupostos, comptes i balanços anuals.
e) Aprovar la memòria anual de gestió.
f) Modificar amb el vot favorable de les dues terceres parts dels patrons presents a la reunió els presents estatuts, bo i salvaguardant en tot cas l’essència i finalitat primordial de la Fundació manifestada pels fundadors.
g) Nomenar, si s’escau, un Gerent tot atribuint-li les facultats que es considera oportunes i dotant-lo dels recursos humans, administratius i organitzatius necessaris per desenvolupar la tasca encomanada. Igualment, determinarà la durada del mandat i la censura de la seva gestió. Mai seran delegables a aquest Gerent l’aprovació dels plans i programes d’actuació, dels pressupostos, comptes i balanços anuals, l’alienació i gravamen ni qualsevol altre acte que requereixi legalment l’autorització o aprovació del Protectorat.
h) Decidir sobre tots aquells assumptes no mencionats expressament als punts anteriors, que siguin necessaris per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 15.- Càrrecs del Patronat.

Serà President de la Fundació el senyor Lluís Roca-Sastre Muncunill i, en cas de defunció, la senyora Carmen Burgos-Bosch Mora. Després de la defunció de les dues esmentades perso-nes, serà President la Universitat Nacional de Educación a Distancia, representada pel seu Magnífic Rector. Mentre el càrrec de President correspongui al senyor Roca-Sastre o a la se-nyora Burgos-Bosch, la UNED serà Vicepresident. Voluntàriament la UNED podrà delegar els càrrecs de Vicepresident o President, que en el respectiu temps li correspongui, a qualsevol persona física o jurídica que tingui una relació directa amb el Centre Associat de la UNED de Cervera. Quan correspongui la presidència a la UNED serà Vicepresident la persona física o jurídica que ocupi el càrrec de President del Centre Associat de la UNED de Cervera, o si aquest Centre no tingués personalitat jurídica diferenciada, la Diputació de Lleida.
El Patronat elegirà entre els seus membres un Secretari, un Tresorer i els Vocals. Aquests exerciran els seus càrrecs durant tres anys, podent ésser reelegits indefinidament.
Excepcionalment els primers Secretari, Tresorer i Vocals seran elegits en l’acte de constitució de la Fundació i la durada d’aquests càrrecs designats del Patronat inicial serà d’un any.
El President, i en el seu defecte el Vicepresident, tindrà les següents facultats:
a) Representar la fundació en judici i fora d’ell, excepte en els casos en que el Patro-nat designa un altre representant.
b) Convocar les reunions de Patronat ordinàries i extraordinàries, de conformitat amb el que preveuen els presents estatuts i fixar-ne l’ordre del dia.
c) Dirigir els debats i cloure les sessions, signar les actes amb el Secretari i donar el vistiplau en les certificacions lliurades per aquest.
d) Sotmetre al Ple del Patronat els comptes, balanç-inventari i memòria explicativa de les activitats desenvolupades l’any anterior i pressupost per l’any següent.
Totes aquelles altres que disposen aquests estatuts.
El Secretari portarà i custodiarà el Llibre d’Actes, estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President o, en el seu defecte, del Vicepresident.
A cada acta s’hi farà constar la llista d’assistents a la reunió, un resum de les deliberacions, la forma i resultat de les votacions i el text literal dels acords que s’adoptin.

Article 16.- Organització i funcionament.- El Patronat celebrarà una reunió ordinària el primer semestre natural de cada any. Així mateix podrà celebrar tantes reunions extraordinàries com consideri oportú el President o ho sol•licitin almenys cinc patrons. Si sol•licitada una reunió per cinc patrons el President no la convoca en el termini d’un mes, els sol•licitants estaran facultats per a convocar-la formalment.
El Patronat per a constituir-se vàlidament precisarà com a quòrum la presència de la majoria absoluta dels seus membres, en tot cas.
Serà necessari, també, la presència del President i del Secretari per ordre del President, o qui els substitueixin. Es realitzarà per escrit, havent de determinar data, lloc i hora a la qual s’adjuntarà l’ordre del dia i la documentació corresponent.
Els acords s’adoptaran vàlidament per majoria simple dels presents a la reunió, llevat de les modificacions estatutàries i de l’acord d’extinció de la Fundació, que necessitaran el vot favorable de les dues terceres parts dels patrons presents a la reunió, de conformitat amb els articles 14 i 17.
Els acords seran efectius després de l’aprovació de l’acta, que es produirà o be en la pròpia reunió o be en la següent, i serà signada pel President i el Secretari.
Qualsevol modificació d’Estatuts haurà de ser comunicada al Protectorat, als efectes de la seva aprovació, i en tot cas, als efectes de la seva constància en el Registre de Fundacions.


CAPÍTOL V. EXTINCIÓ.

Article 17.- La Fundació s’extingirà:
a) Mitjançant acord adoptat per la majoria de dos terços dels membres dels patrons presents a la reunió, quan hi hagi impossibilitat o dificultats greus per al compliment dels fins funda-cionals.
b) Per les causes previstes en la legislació vigent no contemplades al paràgraf anterior.

Article 18.- Destinació dels béns.- En cas d’extinció de la Fundació, els béns constitutius del seu patrimoni seran lliurats al Patronat de la Universitat de Cervera.
 

1Forma part del Patronat, després de la revisió i modificació parcial dels Estatuts, l’Honorable Josep Delfí Guàrdia Canela, com a membre vitalici del Patronat, on es va incorporar tan prompte va cessar com a Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2 Incorporat al Patronat el dia 27 de maig de 2011.


NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS