: Roca Sastre
PUBLICACIONS


Instituciones de Derecho hipotecario

Instituciones de Derecho hipotecario

Autor: Roca Sastre, R.M

Toms: I, II, III

Pàgines: 1544

Any de publicació: 1942

Editorial: Bosch

 

 

 

 


Derecho Hipotecario

Derecho Hipotecario

Autors: Roca-Sastre Muncunill, L. / Roca Sastre, R.M / Bernà i Xirgo, J.

Toms: I a XI (12 Vol.)

Any de publicació: 2008-2009

Pàgines: 6958

Edicions: 9

ISBN: 9788497902441

Editorial: Bosch - Adqurir Llibre

Encuadernació: Guaflex


Comentari: Aquesta novena edició del Dret Hipotecari de Roca Sastre respon en línies generals a la mateixa tècnica, sistemàtica i didàctica de les precedents, que tan favorable acollida van dispensar els experts en la matèria. Les modificacions introduïdes en aquesta nova edició han suposat, òbviament, una major amplitud de l'obra imposada per la profusió en els últims anys de constants innovacions, modificacions i reformes de la legislació específicament hipotecària o immobiliària registral, de l'aparició incessant de normes de tipus econòmic, financer i social que afecten la dita disciplina jurídica i, en fi, de l'àmplia jurisprudència dels Tribunals, així com la derivada de la Direcció General dels Registres i del Notariat i de la doctrina dels autors.

La major extensió en l'exposició d'algunes institucions juridico-immobiliàries, en els seus aspectes civil i registral, és deguda al caràcter fonamental que per al Dret immobiliari ostenten determinades matèries. Així mateix, s'ha seguit fidelment el temari de les oposicions a notaries, amb el consegüent resultat de setanta capítols o temes, que s'agrupen, en aquesta edició, en deu toms de set capítols cadascú.

Completa l'obra un tom addicional, XI, que actualitza rigorosament, i en els mateixos termes exposats, els continguts dels toms I a V, constitutius de la primera part publicada. En aquest últim tom s'incorporen els índexs de l'obra completa.

Aquesta nova edició del Dret Hipotecari de Roca Sastre, que ha actualitzat i revisat el Notari Joan Bernà, cobra gran importància pràctica i doctrinal, donada l'actual conjuntura econòmica, per als professionals del Dret, en totes aquelles matèries referents als crèdits, garanties i les seves connotacions registrals i processals, com el concurs de creditors, les anotacions preventives de tota mena i singularment d'embargament, el procés executiu ordinari o els processos especials hipotecaris, que completen tota la dinàmica ordinària, amb transcendència registral, derivada dels negocis i actes documentats en títols públics, notarials i administratius.

 


Estudios de Derecho Privado

 

Estudios de Derecho Privado

Autors: Ramon Mª Roca Sastre, Josep Puig Brutau

Col.lecció: Nuevos Clásicos

Any de publicació: Març de 2009

Toms: 2

Pàgines: 1200

Edició:

ISBN: 978-84-9903-179-8

Editorial: Thomson Reuters Aranzadi - Adquirir Llibre

Encuadernació: Rústica

Comentari: Ramon Mª Roca Sastre és un dels grans juristes espanyols la projecció del qual en el temps dota a les seves obres d'una empremta que posa en relleu la seva radical modernitat origen del seu inesgotable interès.
La 2a edició dels Estudis de Dret Privat reprodueix els dos volums (Obligacions i Contractes i Successions) de l'edició original de 1948, fa molt temps exhaurida però regularment citada pels autors i tractadistes moderns .
Aquests estudis van ser concebuts per donar resposta al temari d'oposicions entre Notaris i estan escrits, com confessa l'autor, amb un to espontani que sobrepassa l'estricte plantejament inicial de manera que aviat van transcendir aquesta finalitat per convertir-se en textos clàssics, en fonts d'autoritat.

Com a professional involucrat en diversos rols del jurídic, primer com a Magistrat, després Registrador de la Propietat i finalment Notari, cap enfocament útil a la professió jurídica és aliè a aquesta obra que serveix per igual a les necessitats d'aquests professionals, però també als dels docents i investigadors així com a les dels qui agraden de la bona literatura jurídica.
No es tracta d'una obra concebuda com un tractat sistemàtic perquè conté una selecció de matèries que reclamaven una tasca d'aclariment essencialment pedagògica. Així, entre les qüestions abordades destaquen els estudis sobre els vicis de la voluntat, la forma del negoci jurídic, el principi de la responsabilitat patrimonial universal, l'alteració de les circumstàncies contractuals, l'enriquiment sense causa, les donacions remuneratòries; o en l'àmbit del dret de successions, la successió contractual o la partició de l'herència per actes inter vivos a més d'altres, d'altra banda, de plena vigència en aquests temps en què el canvi del paradigma del sistema de fonts exigeix un acurat coneixement de la tradició històrica del nostre dret.

En aquests Estudis va col•laborar en alguns capítols, un altre insigne mestre de pronunciada personalitat, El senyor José Puig Brutau, per la qual cosa aquesta 2a edició, la primera en Aranzadi, constitueix un homenatge a dos dels més aclarits juristes catalans que van contribuir com pocs a la maduresa del nostre Dret Civil.


Derecho de Sucesiones - Tom I

Derecho de Sucesiones

Autor: Roca-Sastre Muncunill, Lluís

Any de publicació: 16/01/1995

Tom: I

Pàgines: 526

Edicions: 2

ISBN: 9788476762974

Editorial: Bosch - Adquirir llibre

Encuadernació: Guaflex

Sinopsi: La sucesión "mortis causa"; Clases de sucesión "mortis causa"; La herencia; Los conceptos de heredero y legatario: sus diferencias; El legatario de parte alícuota; El derecho hereditario; Situaciones en que puede encontrarse la herencia: la herencia yacente; La sucesión testada; Concepto del testamento; Naturaleza jurídica del testamento; Contenido del testamento; Clases de testamentos; Capacidad para testar; Formalidades generales del testamento: identificación del testador e intervención de testigos; Testamento abierto: requisitos y formalidades; Testamento cerrado: sus requisitos, conservación y protocolización; Testamento ológrafo: requisitos, forma y protocolización; Formas excepcionales de los testamentos abierto y cerrado; Idea de los testamentos militar y marítimo; Especialidades forales en materia testamentaria; Testamento hecho en país extranjero; Interpretación de las disposiciones testamentarias; Ineficacia de los testamentos, revocación, nulidad y caducidad; Especialidades forales; Cláusulas derogatorias o ad cautelam; Institución de heredero: requisitos y formas de designación; Disposiciones testamentarias bajo condición, término y modo; Instituciones a favor del alma, parientes del testador y pobres en general; Capacidad para suceder. Incapacidades. Causas de indignidad; Especialidades del derecho foral en materia de institución de heredero y de capacidad para suceder; Sustituciones hereditarias: Sus clases; Reglas respectivas con especial consideración de la sustitución fideicomisaria; Cláusulas de residuo; Las sustituciones en los territorios forales. La sustitución fideicomisaria en Cataluña: clases y efectos. La cuarta trebeliánica y la enajenación de los bienes fideicomitidos. El fideicomiso de residuo y la sustitución preventiva de residuo; La herencia de confianza en Cataluña y Navarra.

Comentari: Adaptada al programa d'oposicions a Notaries, aquesta obra desborda els límits del que és un manual, per desenvolupar, amb una claredat i concisió inusuals, tots els temes d'aquesta importantíssima matèria, de tanta influència en diversos camps. L'obra es concentra en l'exposició de l'essencial del Dret de successions. Els esquemes del programa oposicional es converteixen, en l'obra del senyor Lluis Roca-Sastre, en un perfecte manual que, sense perjudici del seu funcionalisme, conté les bases històriques i els judicis crítics que donen l'oportú relleu als temes exposats.

 


Derecho de Sucesiones - Tom II

Derecho de Sucesiones

Autor: Roca-Sastre Muncunill, L.

Any de publicació: 13/04/1997

Tom II

Pàgines: 828

Edicions: 2

ISBN: 9788476763995

Editorial: Bosch - Adquirir llibre

Encuadernació: Guaflex


Sinopsi: La sucesión forzosa; Sistema del Código civil; Naturaleza de la legítima; Fijación de la legítima: computación e imputación; Intangibilidad de la legítima; Renuncia o transacción de la legítima futura; La cautela Socini; Reducción de disposiciones inoficiosas; Legítima de los descendientes; Legítima de los ascendientes; Supuestos de pago en metálico de la legítima; Derecho de reversión del artículo 812 del Código civil; La mejora; Concepto; Naturaleza jurídica; Clases; Personas que pueden mejorar y ser mejoradas; Delegación de la facultad de mejorar; Promesa de mejorar y no mejorar; Gravámenes sobre la mejora; Revocación de la mejora; Derechos del cónyuge viudo como heredero forzoso; Indicaciones históricas; Críticas; Régimen del Código civil; Derechos sucesorios del cónyuge viudo en Cataluña; Derechos sucesorios del cónyuge viudo en Baleares; La viudedad o usufructo foral aragonés. Pactos consuetudinarios modificativos; Usufructo viudal en Galicia; Usufructo viudal en Navarra; Usufructo viudal en el País Vasco; La legítima de descendientes y ascendientes en las legislaciones forales; La legítima de descendientes en Aragón; La legítima de descendientes y padres en Baleares; La legítima de descendientes y padres en Cataluña. Los suplementos de legítima; Legítima de descendientes y ascendientes en Galicia; La legítima de descendientes, ascendientes y colaterales tronqueros en el País Vasco. El Fuero de Ayala; La desheredación en el Código civil; La preterición en el Código civil; Desheredación y preterición en las legislaciones forales; Acciones del heredero forzoso; Las reservas hereditarias. Concepto, fundamento y naturaleza. La reserva ordinaria: reservistas, reservatarios y bienes reservables. Efectos de la reserva. Su extinción. La reserva lineal: examen del artículo 811 del Código civil. Indicación de las reservas sucesorias en las legislaciones civiles de Cataluña, Navarra y País Vasco; Las reservas hereditarias: Concepto, fundamento y naturaleza; La reserva ordinaria; reservistas, reservatarios y bienes reservables. Efectos de la reserva. Su extinción; La reserva lineal: examen del artículo 811 del Código civil; Indicación de las reservas sucesorias en las legislaciones civiles de Cataluña, Navarra y País Vasco; Indice alfabético de materias.

Comentari: Adaptada al programa d'oposicions a Notaries, aquesta obra desborda els límits del que és un manual, per desenvolupar, amb una claredat i concisió inusuals, tots els temes d'aquesta importantíssima matèria, de tanta influència en diversos camps. L'obra es concentra en l'exposició de l'essencial del Dret de successions. Els esquemes del programa oposicional es converteixen, en l'obra del senyor Lluis Roca-Sastre, en un perfecte manual que, sense perjudici del seu funcionalisme, conté les bases històriques i els judicis crítics que donen l'oportú relleu als temes exposats.

 


Derecho de Sucesiones - Tom III

Derecho de Sucesiones

Autor: Roca-Sastre Muncunill, L.

Any de publicació: 16/02/1994

Tom III

Pàgines: 704

Edicions: 1


ISBN: 9788476762677

Editorial: Bosch - Adquirir llibre

Encuadernació: Guaflex


Sinopsi: Legados: concepto; Clases de legados; Reglas especiales de los legados según la naturaleza de la cosa legada; Referencia al legado de cosa ganancial; Referencia al prelegado; Adquisición y repudiación de legados; La responsabilidad del legatario; Preferencia entre legatarios; Extinción de legados; Especialidades del Derecho Foral en materia de legados; Especialidades del Derecho Foral en materia de donaciones mortis causa; La sucesión intestada; Cuándo procede la sucesión intestada; Modos de suceder: órdenes y grados; Orden general de los llamamientos en el Código civil; La sucesión intestada en las Compilaciones; El derecho de transmisión; Derecho de acrecer; Derecho de representación en la sucesión intestada; Derecho de representación en la sucesión testada; Aceptación de la herencia; Repudiación de la herencia; Capacidad para aceptar y repudiar; Forma y efectos de la aceptación de la herencia; Forma y efectos de la repudiación de la herencia; El beneficio de inventario; El derecho a deliberar; Sucesión contractual; Sus manifestaciones en el Código civil; Sus manifestaciones en los Derechos forales; Los heredamientos en Cataluña; Sucesiones especiales; Las sucesiones en Derecho internacional privado.

Comentari: Adaptada al programa d'oposicions a Notaries, aquesta obra desborda els límits del que és un manual, per desenvolupar, amb una claredat i concisió inusuals, tots els temes d'aquesta importantíssima matèria, de tanta influència en diversos camps. L'obra es concentra en l'exposició de l'essencial del Dret de successions. Els esquemes del programa oposicional es converteixen, en l'obra del senyor Lluis Roca-Sastre, en un perfecte manual que, sense perjudici del seu funcionalisme, conté les bases històriques i els judicis crítics que donen l'oportú relleu als temes exposats.

 


Derecho de Sucesiones - Tom IV

Derecho de Sucesiones

Autor: Roca-Sastre Muncunill, L.

Any de publicación: 12/09/2000

Tom IV

Pàgines: 392

Edicions: 1

ISBN: 9788476766552

Editorial: Bosch - Adquirir llibre

Encuadernació: Guaflex


Sinopsi: La comunidad hereditaria: su naturaleza; Derechos de los partícipes; Partición de la herencia: concepto y naturaleza jurídica; El derecho a pedir la partición: capacidad para ejercitarlo. Intervención de los acreedores en la partición; Clases de partición; Partición practicada por el mismo testador; Partición hecha por Comisario o contador-partidor testamentario; Partición efectuada por contador-partidor dativo; Partición efectuada por los herederos; Partición judicial; Partición por arbitraje; Operaciones que comprende la partición; Examen especial de la colación: su naturaleza, fundamento y reglas; Efectos de la partición entre los herederos y respecto de terceros; Pago de deudas hereditarias; Nulidad, rescisión y modificación de las particiones; Suspensión de la partición como medida precautoria cuando la viuda queda encinta; Protección del derecho hereditario; La ejecución de últimas voluntades. El albacea; Naturaleza del cargo; Caracteres del cargo; Clases de albaceas; Capacidad para ser albacea; Facultades, obligaciones y prohibiciones de los albaceas; Duración y extinción del cargo; La ejecución de últimas voluntades en el Derecho foral: especial referencia a los albaceas universales en Cataluña;

Comentari: Adaptada al programa d'oposicions a Notaries, aquesta obra desborda els límits del que és un manual, per desenvolupar, amb una claredat i concisió inusuals, tots els temes d'aquesta importantíssima matèria, de tanta influència en diversos camps. L'obra es concentra en l'exposició de l'essencial del Dret de successions. Els esquemes del programa oposicional es converteixen, en l'obra del senyor Lluis Roca-Sastre, en un perfecte manual que, sense perjudici del seu funcionalisme, conté les bases històriques i els judicis crítics que donen l'oportú relleu als temes exposats.

 


Jurisprudencia registral

Jurisprudencia Registral

Autors: Roca Sastre, R.M. / Molina Juyol, J. de

Any de publicació: 01/01/1970

Toms 11. Años 1964-1977

Pàgines: 1168

Edicions: 1

ISBN: 9788471627971

Editorial: Bosch - Adquirir Llibre


Encuadernació: Guaflex

Sinopsi: Acrecer; Acreedores hereditarios; Acta de deslinde judicial; Acta notarial; Adjudicación de bienes; Albaceas; alma; Anotación preventiva; Apelación; Archivo Histórico de Protocolos; Arrendamientos; Asientos contradictorios; Asociaciones; Autocontratación; Auto de adjudicación; Autorización; Ayuntamiento; Caducidad; Calificación registral; Cancelación; Capacidad; Cargas; Casas Baratas; Caso de necesidad; Causa criminal; Certificación administrativa; Certificaciones del Registro de la Propiedad; Cesión; Circunstancias personales; Colación; Competencia notarial; Compraventa; Comunidad; Concesiones administrativas; Concordato; Condición; Consentimiento uxorio; Consignación; Cónsules; Cónyuges; Correo; Declaración de obra nueva; Depósito; Derecho; Descripción de fincas; Deslinde Administrativo; Deudas; Dirección General de Transacciones Esteriores; Distribución del precio; Documentos extranjeros; Documentos notariales; Documentos privados; Domicilio; Donación; Edictos; Elevación a escritura pública; Embargo; Entrega de legados; Establecimiento fabril o mercantil; Estado; Exceso a cabida; Expectativas de derechos; Expediente de dominio; Extranjero; Fincas; Fotocopias; Fundación de un asilo; Gananciales; Herederos; Hijos; Hujuela; Hipoteca; Hipoteca mobiliaria; Identidad de fincas; Incompatibilidad de intereses; Inmatriculación; Institución de heredero; Intérpretes; Irretroactividad; Legados; Legítima; Letras de cambio; Licencia marital; Mandamientos judiciales; Marido; Marismas; Menores sujetos a patria potestad; Moneda extranjera; Montes del Estado; Mujer casada; Nascituri; Naturaleza de los derechos; Nota al pie de título; Nota marginal; Notario; Notificación; Nuda propiedad; Opción; Pactos; Parafernales; Partición hereditaria; Personas jurídicas; Poder; Precio; Premoriencia; Prescripción; Presentación de documentos; Préstamo; Procedimiento administrativo; Procedimiento ejecutivo; Procedimiento judicial sumario; Prohibición de disponer; Propiedad horizontal; Propios; Prórrga; Protocolos notariales; Quiebras y suspensiones de pagos; Recaudador de Contribuciones; Recurso gubernativo; Registrador de la Propiedad; Registro Civil; Registro de la Propiedad; Renuncia; Representación sucesoria; Requerimiento; Reservas; Responsabilidad; Retracto; Retractos legales; Reversión; Sentencia; Separación de hecho; Servidumbres; Sindicatos; Subasta; Subsanación de errores en el Registro; Sustitución; Compilaciones; Registro Mercantil - Sociedades.


Dictámenes jurídicos

Dictámenes jurídicos

Autor: Roca Sastre, R.M.

Any de publicació: 01/01/1984

2 Vols.

Pàgines: 1351

Edicions: 1

ISBN: 9788471629326

Editorial: Bosch - Adquirir Llibre

Encuadernació: Guaflex

Sinopsi: Vecindad civil; Adopción y heredamientos; Servidumbres y Propiedad horizontal; Derecho de obligaciones; Derecho de sucesiones; Derecho hipotecario; Derecho mercantil; Derecho administrativo; Derecho del Principado de Andorra.

 


Estudios de Derecho Civil especial de Cataluña

Autor: Roca Sastre, R.M.

Any de publicació: 01/01/1983

Pàgines: 698

Edicions: 1

ISBN: 9788471628824

Editorial: Bosch - Adquirir  Llibre

Encuadernació: Guaflex

Sinopsi: La aplicación del Derecho civil especial de Cataluña; La filiación; Derecho de familia; La adopción; El régimen económico-familiar.

 


 


Estudios sobre sucesiones

Estudios sobre sucesiones

Autor: Roca Sastre, R.M

Toms: I, II

Pàgines: 882

Any de publicació: 1981

Editor: Instituto de España, Madrid

ISBN: 84-85559-12-6

 

 

 

 


Estudios varios

Estudios varios

Autor: Roca Sastre, R.M

Tom: I

Pàgines: 507

Any de publicació: 1988

Editor: Instituto de España, Madrid

ISBN: 84-85559-46-0

 

 

 

 


Tratado de Contribución de Utilidades

Autors: Ramon M. Roca Sastre, Josep Muncunill Palet

Tom: I

Pàgines: 1007

Any de Publicació: 1945

Editorial: Ruiz Romero, Barcelona

Comentari: Es tracta d’una obra molt completa referent a l’antiga Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria i al 1947 es va publicar un Apèndix amb les modificacions introduïdes a la Llei fins al 23 de febrer de 1947. Encara que avui aquesta obra és obsoleta, sovint és consultada pels científics del Dret fiscal.

 


NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS