: Roca Sastre
RAMON MARIA ROCA SASTRE


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENARI DE RAMON MARiA ROCA SASTRE

Ramon Maria Roca Sastre va néixer a la ciutat de Tàrrega el dia primer de gener de 1899, de manera que en aquest dia es va complir, el centenari del seu naixement. Per aquest motiu van tenir lloc diversos actes en homenatge a l'insigne jurista.

 

 

 

 

 ÍNDEX D' ACTES

1) CASTELLÓ DE LA PLANA

2) COL.LEGI DE ADVOCATS DE SABADELL

3) DEGANAT AUTÒNOMIC DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS DE CATALUNYA

4) REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO

5) ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIATDO

6) TÀRREGA

7) GUISSONA

 

1) CASTELLÓ DE LA PLANA

El Centre d'Estudis Hipotecaris del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat de la Comunitat Valenciana va organitzar unes Jornades Hipotecàries que es van celebrar a Castelló de la Plana els dies 15 i 16 de desembre de 1998.
La direcció d'aquestes Jornades Hipotecàries en Homenatge a Ramon Maria Roca Sastre, en el Centenari del seu naixement, la va dur a terme el Sr. Manuel Alberto Gomis i Serra, Director del C.E.H. de la Comunitat Valenciana.
L'organització va estar a càrrec del Sr. Ángel T. Nebot Aparici;

Els intervinents van ser:
Sr. Francisco Javier Gómez Gálligo, Lletrat de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Sr. Pedro Ávila Navarro, Notari, Registrador de la Propietat.
Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill, Notari de Barcelona.
Sr. Francisco Corral Dueñas, Conseller Secretari de la "Revista de Derecho Immobiliario".
Sr. Plácido Prada Àlvarez-Buylla, Vicedegà Autonòmic de Registradors de Catalunya.
Sr. Rafael Blay Biosca, Registrador de la Propietat i Mercantil.

El temari era: “ Novetats en la Reforma del Reglament Hipotecari ( BOE 29/9/98)”
 Disposició i Embargament de l'Habitatge Familiar.
 Documentació de Garatges i Trasters.
 Cancel•lació de Seients Registrals per Caducitat Reglament.
 Publicitat Formal. Informació Registral i Assessorament.
 Recurs Governatiu Contra la Qualificació Registral.
 Cessions de Sòl per Obra Futura.
 Obra Jurídica de l'Homenatjat.

El lloc de Celebració va ser al Saló d'Actes de la Caja Rural Castellón, els dies 15 i 16 de desembre de 1998.

 Tornar a l'índex

 

2) COL.LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL

La Comissió de Cultura del Col•legi d'Advocats de Sabadell, dins del Cicle de Conferències del Curs de 1999, va organitzar una Taula Rodona, en Homenatge a Ramon Maria Roca Sastre en el Centenari del seu naixement, que va tenir lloc al Saló d'Actes del Col•legi el dia 19 de gener de 1999.

Els intervinents de la Taula Rodona van ser:
El senyor Lluís Roca-Sastre Muncunill, Notari
El senyor Ángel T. Nebot Aparici, Registrador de la Propietat i Mercantil.
El senyor Pedro Ávila Navarro, Notari, Registrador de la Propietat.
El senyor Plácido Prada Álvarez-Buylla, Vicedegà Autonòmic de Registradors de Catalunya.
El senyor José L. Barate Abadal, Registrador de la Propietat i Mercantil.
Enrique Ruiz de Bustillo Pont, Notari.
 

El Temari de la Taula Rodona era:

“Novetats en la Reforma del Reglament Hipotecari (BOE 29/09/98)”
*Disposició i Embargament de l'habitatge familiar.
*Documentació de garatges i trasters.
*Cancel•lació de seients registrals per caducitat del Reglament.
*Publicitat formal, informació registral i assessorament.
*Recurs Governatiu contra la qualificació Registral
*Cessions de sòl per obra futura.

 

 

                               

 Tornar a l'índex

 

3) DEGANAT AUTONÒMIC DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS  DE CATALUNYA.

El Centre d'Estudis Registrals de Catalunya, Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, va celebrar els dies 13,14 i 15 d'abril de 1999 les Jornades sobre noves Perspectives del Dret d'Hipoteca, en Homenatge a Ramon María Roca Sastre, en el centenari del seu naixement.

Les Jornades es van organitzar de la manera següent:
Dimarts 13 d'abril
17:30 h. Obertura Solemne a càrrec del Sr. Fernando P. Méndez González, Degà Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya.
Introducció
18.15 h. La hipoteca judicial
Lluis Roca-Sastre Muncunill, Notari.
Descans
19:30 h. El rang de la hipoteca
Pedro Àvila Navarro, Registrador de la Propietat de Barcelona nª 6. Notari.
20:30 h. Col•loqui

Dimecres 14 d'abril
17:30 h. La hipoteca en usdefruit
Francisco Rivero Hernández, Catedràtic de Dret Civil.
Descans
18:30 h. L'execució de la hipoteca davant el registre.  Fernando de la Puente i Alfaro, Notari. Registrador de la Propietat de Roses núm. 1
Descans
19:30 h. Contra la hipoteca. Anàlisi crítica dels atacs a aquesta institució
José López liz, Advocat
20:30 h. Col•loqui

 

Dijous 15 d'abril
17:30 h. La compravenda de finca hipotecada.  Joaquín Mº Larrondo Lizárraga, Director del Centre d'Estudis Registrals de Catalunya. Registrador de la Propietat de Roses núm. 1.
18:30 h. L'anotació preventiva d'embargament com a hipoteca judicial
José Ramón Ferrándiz Gabriel, Magistrat. President de la Secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona.
19:30 h. Col•loqui
Clausura de les Jornades
Il•lustríssim Sr. Degà de l'Il•lustre Col•legi de Notaris de Barcelona.

Recollint totes aquestes importants ponències es va publicar un llibre: “Práctica Hipotecaria, nuevas perspectivas del Derecho de Hipoteca”. En Homenatge a Ramon M. Roca Sastre en el centenari del seu naixement, Editorial Marcial Pons i Centre d'Estudis Registrals de Catalunya, abril 1999.

 

Práctica Hipotecaria

Nuevas perspectivas del Derecho de Hipoteca.  Homenaje a D. Ramón Mª Roca Sastre en el centenario de su nacimiento.

 

 

 

Tornar a l'índex

 

 

4) REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO

El Consell de Redacció de la “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario” , Centre d'Estudis Registrals del Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, va acordar dedicar el número 651, març-abril, 1999, a la figura de Roca Sastre, amb motiu del Centenari del seu naixement. En tots els anteriors actes i articles de Revista han intervingut grans juristes, representants dels distints estaments jurídics, Magistrats, Catedràtics, Registradors, Notaris i Advocats. Uns van conèixer personalment a Roca Sastre. Tots el coneixen a través de la seva obra.

En aquesta “Revista” es va publicar, a més a més, l'escrit “Pinceladas” de Lluís Roca-Sastre Muncunill, ps. 375-387, dedicat al seu pare.

 

 

 

NUMERO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE ROCA-SASTRE

MARZO-ABRIL 1999

 

Sumari:

 Presentació, per LUIS DIEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN

ESTUDIS
«Ramón María Roca-Sastre. Pinceladas», per LUIS ROCA-SASTRE MUNCUNILL
«Condiciones generales en la contratación financiera», per LUIS M.ªCABELLO DE LOS COBOS y MANCHA
«La influencia del pensamiento de Roca-Sastre en América, especialmente en Cuba y Puerto Rico», per MARÍA TERESA GONZÁLEZ LÓPEZ y EDUARDO VÁZQUEZ BOTE
«La interpretación según Ramón María Roca Sastre», per JUAN VALLET DE GOYTISOLO
«Introducción al Derecho sucesorio catalán», per LUIS PUIG FERRIOL
«Una relectura sugerida de un inolvidable texto, "El Derecho Hipotecario", de don Ramón María Roca-Sastre (Notas de recuerdo de mi
primera "iniciación" hipotecaria), per JOSÉ CERDÁ GIMENO
«Subrogación real y urbanismo», per MANUEL MEDINA DE LEMUS
«Revocación de las donaciones por incumplimiento de cargas», per JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS DE LOS MOZOS
«La aportación de don Ramón María Roca-Sastre a la construcción doctrinal del derecho de superficie», per JUAN MARÍA DIAZ FRAILE.
«La cancelación de cargas por "caducidad reglamentaria" (art. 177 RH) Y el principio de legitimación en Roca-Sastre», per PEDRO AVILA NAVARRO
«Principios hipotecarios de los Registros mobiliarios», per FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GALLlGO
«Roca-Sastre en la Revista Crítica», per FRANCISCO CORRAL DUEÑAS

DICTÀMENS i NOTES
«Roca-Sastre, Académico de Jurisprudencia», per RAFAEL NÚÑEZ LAGOS.
«Roca-Sastre en el Hectoanuario», per LA REDACCIÓ

INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA
«Ramón María Roca-Sastre, jurista en su vida y en su obra», de LLUÍS ROCA-SASTRE MUNCUNILL, per FRANCISCO CORRAL DUEÑAS
«Obras escritas por Ramón María Roca-Sastre», per LA REDACCIÓ

Tornar a l'índex

 

5) ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIADO

A l'"Academia Matritense del Notariado", el dia 15 d'abril de 1999 es va efectuar una solemne sessió acadèmica, en homenatge a Ramon Maria Roca Sastre, en ocasió del Centenari del seu naixement.

Intervinents:
Sr. Josep Joan Pintó Ruiz, Doctor en Dret i Advocat, sobre
El Dogmatisme Instrumental de Ramon Maria Roca Sastre.
Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill, Notari de Barcelona, sobre Roca Sastre en la meva memòria.
Exmo. Sr. Juan Vallet de Goytisolo, Notari i President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, sobre
La definició del Dret segons Roca Sastre.

Va tancar l'acte l'Illm . Sr. Juan Bolás Alfonso, President de l'Acadèmia Matritense del Notariat i Degà del Col•legi Notarial de Madrid.

Homenaje al Exmo. Ramón M.Roca Sastre en el Centenario de su nacimiento. 

Com a conseqüència d'aquest acte, es van recollir en “La Revista Jurídica del Notariado”, núm. 32, octubre-desembre 1999, les paraules pronunciades per les persones que van intervenir, afegint-se també les col•laboracions de quatre autors que hi van assistir:
Col•laboracions:
Sr. Juan José López Burniol
Sr. José Ángel Martínez Sanchiz
Sr. Lluís Puig Ferriol
                                         Sr. Josep Mª Puig Salellas
Així, la Revista Jurídica del Notariat va voler sumar-se a aquest homenatge.

 

 

Tornar a l'índex

 

6) TÀRREGA

 

 

El dia 8 de maig de 1999 l'Ajuntament de Tàrrega, amb la col•laboració de la Regidoria de Cultura, la Comissió Roca Sastre i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va rendir un homenatge a Ramon Maria Roca Sastre, amb motiu del centenari del seu naixement.

La jornada es va inaugurar a l'Ajuntament de Tàrrega, amb la presentació a càrrec de la Sra. M. Antonieta Boncompte Bernaus, advocada de Tàrrega i membre de la Comissió.

Van intervenir en ell:
Hble. Sra. Núria de Gispert Català, Consellera de Justícia de la Generalitat.
Il•lm. Sr. Frederic Gené Ripoll, alcalde de Tárrega.
Sr. Francesc de Paula Caminal Badia, vocal del Consell General del Poder Judicial.
Sr. Josep-Delfí Guàrdia Canela, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

Tot seguit es va celebrar un simposi sobre :
“DRET SUCCESSORI I HIPOTECARI”
La presentació va ser a càrrec d´ Antoni Palou Català i Josep-Lluís Costa París, advocats de Tàrrega i membres de la Comissió.

 

 

PONÈNCIES:
“Influència de Roca Sastre en el vigent Codi de Successions”, a càrrec del Sr. Lluís Puig Ferriol, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, catedràtic de Dret Civil excedent.
“Visió general de la Reforma Hipotecària de setembre de 1998”, a càrrec del Sr.Pedro Ávila Navarro, registrador de la Propietat, notari excedent.
“Reduccions fiscals a l'Impost de Successions en les transmissions d'empreses aplicables a Catalunya”, a càrrec del Sr. Antonio-Carmelo Agustín Torres, notari.
“Aportacions científiques de Roca Sastre al Dret Civil espanyol”, a càrrec del Sr. Francisco Rivero Hernández, catedràtic de Dret Civil, magistrat excedent.
A continuació es va servir un àpat a Ca N´Aleix.

I una taula rodona sobre:
“L'APORTACIÓ DE RAMON MARIA ROCA SASTRE AL MON DEL DRET”
Moderador: Sr. Lluís Padullés Augé, advocat de Tàrrega i membre de la Comissió.
Van intervenir:
Sr. Andreu Enfedaque Marco, magistrat i president de l'Audiència de Lleida.
Sr. Carles-Enric Florensa Tomàs, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Lleida.
Sr. Plácido Prada Álvarez-Buyla, registrador de la propietat, Vice-degà de l'Assemblea Territorial dels Registradors de Catalunya.
Sr. Josep Maria Puig Salellas, notari, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

Actes Cívics:
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
“Roca Sastre: imatges d'una Vida”. Al Museu Comarcal de L´Urgell.
Presentació a càrrec de l'Il•lm. Sr. Pere Grau Buldú, president del Consell Comarcal de L´Urgell. Visita guiada pel Sr. Eduard Montiu de Nuix, advocat de Cervera i membre de la Comissió.

                                         


PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“Ramon Maria Roca Sastre, jurista en la seva vida i en l'obra” de Lluís Roca-Sastre Muncunill, a càrrec del Sr. Josep Mª Puig Salellas, president de la Fundació Noguera, coeditora i traductora de l'obra.

DESCUBRIMENT D'UNA PLACA COMMEMORATIVA a la casa natal de Roca Sastre, al carrer del Carme núm. 4, a càrrec de les autoritats locals.

ACTE D'HOMENATGE: ROCA SASTRE, PERFIL HUMÀ D'UN JURISTA UNIVERSAL
Al teatre Ateneu.
Presentador: Sr. Joan Lluís Tousá Álvarez, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega.
Moderadors: Sr. Joan Bernà Xirgo, notari de Tàrrega, i Sr. Ramon Cleries Mingot, advocat de Tàrrega. Ambdós membres de la Comissió.

Van intervenir:
Sr. Joan-Josep López Burniol, notari, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Josep Joan Pintó Ruiz, advocat, membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, deixeble de Roca Sastre.
Sr. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, membre de les Acadèmies de Jurisprudència i Legislació de Madrid i Barcelona, deixeble de Roca Sastre.
Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill, notari, vicepresident de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, fill de l'homenatjat.

Comiat de l'acte a càrrec de l'Il•lm. Sr.. Frederic Gené Ripoll, alcalde de Tàrrega.

SOPAR HOMENATGE A ROCA SASTRE
A l'Hostal del Carme, amb breus intervencions de diferents personalitats del món jurídic i polític de Catalunya.

Com a resultat d'aquesta jornada es van publicar diversos llibres:

“Roca Sastre, una vida dedicada al Dret”

Tàrrega 8 de maig de 1999. Comissió Roca Sastre.

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Roca Sastre, jurista universal”, Homenatge Centenari a Ramon M. Roca Sastre

Tàrrega 8 de maig 1999, Natan Estudis.

 

 

             

 

La presentació del llibre "Roca Sastre, jurista universal" va tindre lloc el dia 14 d'abril de 2000 a la Sala de Plens de l'Ayuntament de Tàrrega.  L'acte va anar a càrrec del senador il.ltre. Sr. Josep Varela i Serra.  A continució va tindre lloc una taula rodona sobre " Els capítols matrimonials a les parelles de fet: experiències i perspectives" amb la participació dels següentes notaris:

Sr. Juli Lacambra i Benedet, Sr. Josep Casamitjana i Costa, i Sr. Eladi Crehuet i Serra.

Moderat pel Sr. Joan Bernà i Xirgo.

L'acte es va cloure amb un sopar a l'Hostal del Carme.

 

                         

Tornar a l'índex  

                                                

7) GUISSONA

A Guissona, on Ramon Maria Roca Sastre va passar la seva joventut, Lluís Roca-Sastre Muncunill va inaugurar la plaça de la Plana amb motiu del Centenari del naixement del seu pare.

"Roca Sastre, Faus y Macià homenajeados en Guissona con tres plazas.".  Article escrit per Xavi Santesmasses Benet i publicat al Diari Segre el dia 5 de maig de 1999.

 

Tornar a l'índex

 

 

 

 


INDEX D'ACTES  (CONTINUACIÓ)

8) CERVERA

9) COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA

10) COMISSIÓ D'ADVOCATS D'ENTITATS FINANCERES

11) GRANYENA DE SEGARRA

12) SORT

13) COL.LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

 

8) CERVERA

A iniciativa del Centre Associat de Cervera de l'Universitat Nacional d'Estudis a Distància (UNED) es va celebrar a l'Universitat de Cervera el dia 22 de maig de 1999 un Acte Acadèmic amb motiu del Centenari del naixement de Ramon Maria Roca Sastre sota el patrocini de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, presidit pel President de la Diputació Provincial de Lleida, Il•lm. Josep Grau Ceris, l'Alcalde de Cervera, Il•lm. Joan Miquel Camacho i el Director de la UNED, Albert Llona Porredón, amb parlaments del President de l'Audiència Provincial de Lleida, Il•lm. Andreu Enfedaque Marco, de Lluís Roca-Sastre Muncunill, Joan Bernà Xirgo, Notari de Tàrrega i Rafael Corral Martínez, Notari de Cervera, moderats pel Professor-Tutor del Centre Associat Eduard Montiu de Nuix.

 

El President del Patronat de la UNED, Josep Grau Ceris, va iniciar l'acte donant la paraula al Director del Centre Albert Llona Porredón, que va fer un repàs de la vida i obra de l'homenatjat. També va anunciar un altre acte que es va celebrar el dia 29 d'octubre i en el que es va presentar una Palestra Universitària dedicada monogràficament a Roca Sastre.

A continuació, va prendre la paraula Eduard Montiu de Nuix, moderador de l'acte, que va presentar el primer orador, el President de l'Audiència de Lleida, Andreu Enfedaque Marco, que va fer un repàs de les principals sentències de Roca Sastre com a Magistrat en matèria civil, especialment sobre successions i divorcis.

Després, el segon conferenciant, Lluís Roca-Sastre Muncunill, li va donar la seva important ponència a Eduard Montiu perquè la llegís, atès que estava afectat per una afonia. Així, el professor, tutor i advocat va llegir la ponència titulada “ La història, l'home, les circumstàncies…i el fracàs”.

El tercer conferenciant va ser el Notari i portaveu de la Comissió Centenari Roca Sastre a Tàrrega, Joan Bernà Xirgo, que va parlar sobre l'aspecte registral de Roca. Al final, Joan Bernà va fer una defensa de l'actual sistema notarial-registral a què tant va contribuir Ramon M.
El quart conferenciant, el Notari de Cervera, Rafael Corral Martínez va dissertar sobre l'aspecte notarial a l'obra de Roca i sobre diferents institucions de Dret Civil, fent esment especial al capítol monogràfic de Roca Sastre sobre la subrogació real.
A continuació, va dir unes breus i emotives paraules Lluís Roca-Sastre, agraint l'acte a les institucions convocants i recordant el seu pas per la notaria de Cervera els anys 1962 a 1967, la seva estima per la Segarra, des de Cervera, Guissona i Granyena, així com per Tàrrega, la ciutat natal del seu pare.

Les dues intervencions finals van estar a càrrec del “Paer en Cap” de Cervera, Joan Miquel Camacho i del President del Patronat de la UNED, Josep Grau. Joan Miquel Camacho va parlar del simposi de Tàrrega, de l'acte de Guissona i que ara li tocava a Cervera fer un acte acadèmic. Finalment, el President del Patronat i de la Diputació, Josep Grau, va clausurar l'acte ressaltant la figura de Roca Sastre i anunciant que, en relació a la seva extensa obra, es podria pensar a crear un fons en què participessin diferents institucions, des de l'Arxiu Nacional de Catalunya fins a la UNED de Cervera i altres institucions de la zona.

Finalment, aquest acte va continuar el dia 30 d'octubre amb motiu de la inauguració del curs universitari 1999-2000, on es va fer el comiat de l'any del Centenari del Dr. Roca Sastre i es va presentar una Palestra Universitària dedicada monogràficament a l'obra de Roca, incloent el treball inèdit “Part Històrica de la Legítima” premiada per la Generalitat Republicana l'any 1934 com la millor monografia del Dret Civil Català.  En la Palestra Universitària es van publicar les conferències llegides en aquest acte.

 

Palestra Universitària, nº 12, 2000 UNED, Centre Associat de Cervera

  

 

 

 

 

El 13 de juny de 2000 es va realitzar una mostra d'obres de Dret impreses a la Universitat de Cervera, en homenatge a Ramon M. Roca Sastre, amb motiu de la constitució de la Fundació Roca Sastre. El catàleg de les obres va ser redactat per Josep M. Llobet i Portella, Doctor en Història. Editat pel Centre Associat de Cervera de la UNED amb la col.laboració de l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera.

 

 

                                                       

Tornar a l'índex

 

9) COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA

A Barcelona, per iniciativa conjunta del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona, de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, de l'Il•lustre Col•legi de Notaris de Catalunya i del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, va tenir lloc el dia 8 de juny de 1999 al Saló d'Actes de l'expressat Col•legi d'Advocats una sessió acadèmica pública i solemne de commemoració del Centenari del Naixement de Ramon Maria Roca Sastre, en el transcurs de la qual, a més a més, es va presentar el llibre “ Ramon Maria Roca Sastre, jurista en la vida i en l'obra”, del seu fill Lluís Roca-Sastre Muncunill.

Presentació de l'acte :
Exm. Sr. Jaume Alfons-Cuevillas i Sayrol, Degà del Col•legi d'Advocats de Barcelona
Exm. Sr. Josep D. Guàrdia i Canela, President de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
Exm. Sr. Guillem Vidal i Andreu, President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Intervencions:
Sr. Joan Bms. Vallet de Goytisolo
“El que roman i el que cal reviure del pensament de Roca Sastre”
Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz
“ La generosa docència de Ramon Mª Roca Sastre”
Presentació del llibre Ramon Maria Roca Sastre, jurista en la seva vida i en l’ obra de Lluís Roca-sastre Muncunill
Sr. Josep M. Puig i Salellas.

Va tancar l'acte l'Honorable Sra. Núria de Gispert i Català, Consellera de Justícia.

La Revista Jurídica de Catalunya va publicar totes aquestes conferències.


Revista Jurídica de Catalunya, Nº 4, any 2000

“Sessió acadèmica de commemoració de Centenari del Naixement de Ramon M. Roca Sastre”

 

 

                           

 

Tornar a l'índex

 

10) COMISSIÓ D'ADVOCATS D'ENTITAS FINANCERES

SECCIÓ DE DRET CIVIL-COMISSIÓ DE CULTURA

SECCIÓ DE DRET MERCANTIL-COMISSIÓ DE CULTURA

Al Col•legi d'Advocats de Barcelona, el dia 14 de juliol de 1999, es va organitzar una Jornada sobre el Dret Hipotecari de Roca Sastre, en la seva versió pràctica i actual, com a Homenatge en el Centenari del seu naixement.

El tema a tractar era:
“ El Venciment Anticipat en cas d'Impagament de les quotes en les Hipoteques”

Ponent
Il•lm. Sr. José Menéndez Hernández, Magistrat de la Sala 1a del Tribunal Suprem.
Contraposat
Sr. José López Liz, Advocat hipotecarista.
Moderador
Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill, Notari.
Presentadors
Sr. Pedro Yúfera Sales, Advocat, President de la Secció de Dret Civil.
Sr. Xavier Odena Jardí, Advocat, President de la Secció de Dret Mercantil.

Tornar a l'índex

 

11) GRANYENA DE SEGARRA

El setembre de 1999, a Granyena de Segarra, on Ramon M. amb la seva família passaven llargs períodes d'estiueig, es va descobrir una placa commemorativa de Roca Sastre, com a fill adoptiu d’aquesta vila. Així mateix es va organitzar una exposició a l'Ajuntament de documents, fotos i quadres del sr. Ramon M.

 

 

 

El 9 de setembre de 1999, Granyena de Segarra celebrava la seva Festa Major. I l'alcalde va fer que coincidís amb un acte d'homenatge al notari Ramon Mª Roca Sastre, ja que la seva esposa era “afillada” de Granyena, de cal Foguet. Era l'any del centenari del seu naixement.
En l'acte, Granyena va fer lliurament del títol de fill adoptiu al notari per la relació familiar que li unia la població.

En l'acte d'homenatge a Roca Sastre van assistir alguns familiars del conegut notari, entre ells els seus dos fills Elvira i Lluis Roca-Sastre. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Granyena de Segarra, Josep Gendre, l'alcalde de Cervera, Salvador Bordes, el President del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc Biureu, i l'advocat de Cervera Eduard Montiu , que va participar en l'acte amb un parlament dedicat a la vida del notari.

En l'acte de reconeixement dedicat a Roca Sastre, va tenir lloc, també, una xerrada en què van participar amb breus intervencions tots els invitats.

A continuació, a la sala de l'Ajuntament es va presentar una sèrie de fotografies, quadres, diplomes i records familiars de Ramon Mª Roca Sastre.


                                        

Lluís Roca-Sastre Muncunill i la seva germana Elvira amb l'Alcalde de Granyena de Segarra, Josep Gendre, i l'Alcalde de Cervera, Salvador Bordes, descobrint la Placa Ramon M. Roca Sastre col.locada a Granyena.

                                     

                                         


Tornar a l'índex

 

 12) SORT

El dia 6 de novembre de 1999, va tenir lloc a l'Arxiu Comarcal de Sort un acte d'Homenatge al seu antic Registrador Roca Sastre, a càrrec de l'Ajuntament de Sort, el Consell Comarcal del Pallars-Sobirà, del Notari de Sort, Eladi Crehuet i dels Notaris agrupats en la Fundació “Àpoca”.

L'encarregada de l'Arxiu Comarcal va presentar els diferents participants.

Va obrir l'acte Josep Varela, senador per Lleida, que va explicar totes les gestions que ha fet Sort per reivindicar un Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

A continuació, Eduard Montiu va parlar en nom de l'Associació Centenari Roca Sastre, dels diferents actes que s'han celebrat per commemorar aquest Centenari, i de la important feina de Roca al Dret Civil Català.

El Notari de Sort, Eladi Crehuet, va fer la presentació del llibre “Ramon Maria Roca Sastre, jurista en la vida i en l'obra”, fent esment de la important obra jurídica de Roca, així com de la seva afició als escacs, a la pintura i a la música.

Lluís Roca-Sastre Muncunill va donar la paraula a la seva germana Elvira perquè llegís la seva conferència “EL Pallars Sobirà i Ramon María Roca Sastre”, d'on va ser Registrador durant set anys i on va escriure una part molt important de la seva obra jurídica, sobre les peculiaritats del Dret del Pallars Sobirà.

Va clausurar l'acte l'Alcalde i President del Consell Comarcal, Agustí López Plà, que va fer referència a la reivindicació d'un jutjat per a la ciutat de Sort, tal com demostra el programa d'actes “Quan a Sort hi havia Jutjat”, amb una fotografia del senyor Ramon amb el Jutge Carlos Obiols Taberner a Sort el 1926.

A continuació, en una sala contigua a la sala d'actes, es va oferir a tots els assistents un refrigeri.

                                                    


 

Tornar a l'índex

 

 13) COL.LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

El dia 26 de gener de 2000 es va celebrar a la seu del Col•legi de Notaris de Catalunya un homenatge al notari Ramon Mª Roca Sastre. L'acte presentat pel Degà de Catalunya, Sr. José Félix Belloch Julbe, va comptar amb la presència de polítics, magistrats i catedràtics de Dret. La Consellera de Justícia del Govern català, Sra. Nuria de Gispert, va intervenir en l'acte de clausura de la jornada d'homenatge.

L'obertura de l'acte va ser a càrrec del Sr. José Félix Belloch Julbe, Degà de l'Il•lustre Col•legi de Notaris de Catalunya.

Acte Acadèmic:
Presentació a càrrec del Sr. José Javier Cuevas Castaño, Vicedegà de l'Il•lustre Col.legi de Notaris de Catalunya.
Ponent: Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Magistrat. President de la Secció 15 de l'Audiència Provincial de Barcelona.
“La prevenció documental del procés”
Ponent: Sr. José Miguel Embid Irujo, Catedràtic de Dret Mercatil de la Universitat de València.
“Mercat, Dret Mercantil i Seguretat Jurídica”
Descans.
“Les personalitats del Sr. Ramon Maria Roca Sastre i del Sr. Lluís Roca-Sastre Muncunill”
Presentació a càrrec de José Félix Belloch Julbe, Degà de l'Il•lustre Col•legi de Notaris de Catalunya.

Intervenen:
Sr. Juan José López Burniol, Notari de Barcelona.
Exm. Sr. Julio Padilla Carballada, President de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.

Clausura de l'acte a càrrec de l'Honorable Sra. Núria de Gispert i Català, Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acte també va ser un homenatge al seu fill Lluís, que, com ell, era Notari de Barcelona i havia dedicat la seva vida a l'estudi del Dret.

 

 

Lluís, emocionat per la multiplicitat d'actes que es van celebrar amb motiu del Centenari del naixement del seu pare, va escriure unes paraules:

   "Aquest és el gran mèrit de Roca Sastre i el secret del triomf de la seva obra, és a dir, utilitzar les teories jurídiques, o sigui, la ciència del Dret, des del Dret romà fins a les més recents construccions, com simples mitjans per a la resolució de supòsits pràctics. Es tractava, per tant, de no deixar-se ofuscar per aquelles, abandonant els interessos empírics, que sempre han de tenir-se present, sinó d'emprar-los només per a una bona i nítida configuració de la institució jurídica que s'examina i dels aspectes de la mateixa que volen resoldre's.

   En aquesta línia, Lluís Figa Faura, a la seva obra "Mos italicus i els juristes catalans", en posar en relleu que el més gran entre els molts i grans juristes de parla castellana, Federico de Castro, en continuar l'obra de la seva vida, va escriure un Tractat de Dret Civil, edifica una catedral, i que el més gran entre els molts i grans juristes catalans, Ramon Maria Roca Sastre, en examinar les institucions jurídiques, va pintar retaules, es preguntava si Roca Sastre, atent a l'aplicació pràctica del Dret, hagués pogut ser el que és sense la sistematització i conceptualització del Dret civil; i si Federico de Castro hagués pogut tan sols iniciar la seva obra, sense tenir el pensament fix en les necessitats reals de la societat que li envolta, afirmant Figa que la resposta en ambdós casos és NO. D'aquesta manera els retaules pintats àmpliament per Roca Sastre van tractar d'estructurar amb substància i realitat les institucions jurídiques viscudes al nostre país, amb particular referència a Catalunya.

   Aquest doble esforç, teòric o científic i pràctic o realista, efectuats ambdós amb profunditat, va conduir a Roca Sastre a conceptuar l'existència d'un per ell denominat "Dret institucional". Pròpiament, aquesta concepció o configuració de tal entitat jurídica va ser l'única que va tenir caràcter essencialment teòric a l'obra jurídica de Roca Sastre. No és aquest el lloc per exposar-la. Només s'apunta que, segons ell, sota la idea que el Dret no es crea sinó que només es descobreix, cal sostenir que en el món jurídic, igual que en l'ordre físic, químic, etc., hi ha una sèrie completa de distintes figures i institucions jurídiques que s'ofereixen al Dret positiu de cada poble, com a possibles fórmules de protecció d'interessos humans, entre les que el legislador o el costum escull les més aptes per incorporar al seu reordenament positiu.

   Repeteixo, aquest és el gran mèrit del jurista Roca Sastre".

   Lluís Roca-Sastre Muncunill

Tornar a l'índex
 

                 

 

               

 

                                        


NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS