: Roca Sastre
RAMON MARIA ROCA SASTRE


Obres escrites per Ramon Maria Roca Sastre

En el llibre Ramon Maria Roca Sastre, Jurista en la vida i en l’obra, del que és autor el seu fill el senyor Lluis Roca-Sastre Muncunill, edició en català portada a terme per la Fundació Noguera i editat per Pagès editors, es conté l'obra escrita de Roca Sastre, amb un comentari del seu contingut.

Lluis Roca-Sastre ens diu al llibre que seguir per exposar-la un sistema purament cronològic, podria donar lloc a defectes de comprensió, i per això acudeix a un ordre sistemàtic com el més simple i eficaç per a una deguda intel•ligència.

En la present web ens limitarem a exposar-la en esquema i suprimint els comentaris.

EXPOSICIÓ DE L'OBRA ESCRITA

I. Dret civil. Tot seguint el règim d’ordenament de Dret civil denominat pla alemany, pandectista o de Savigny, ha de distingir-se entre la Part general, Drets reals, Dret d’obligacions, Dret de família i Dret de successions.

A. Part general. En aquesta part cal incloure:

1. Función de la voluntad en la creación del negocio jurídico. Vicios de la voluntad.

Aquest estudi jurídic, en el qual col•laborà Puig Brutau, constitueix el primer dels que integren l’obra Estudios de Derecho Privado, de dos volums, el I sobre “Obligaciones y Contratos” i el II sobre “Sucesiones”, publicats per Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948 i la 2ª edició s'ha publicat per la Editorial Aranzadi, 2009, amb la presentació de Víctor Garrido de Palma.

2. La causa en el negocio jurídico, en col•laboració amb Puig Brutau, que es publicà com a capítol II del tom I “Obligaciones y Contratos” dels Estudios de Derecho Privado.

3. La forma en el negocio jurídico, publicat com a capítol III del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels expressats Estudios de Derecho Privado.

4. La representación voluntaria en el negocio jurídico, el problema de la autocontratación, en col•laboració amb Puig Brutau, publicat en el mateix tom I, com a capítol IV dels Estudios de Derecho Privado.

5. El patrimonio, publicat a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1926 (pp. 171 a 187) i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 12 i següents).

6. La subrogación real, publicat a la Revista de Derecho Privado, núm. 385, abril, 1949 (pp. 281 a 304) i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 27 i següents).

7. Eficacia de la cláusula valor-oro, treball publicat a la Revista de Derecho Privado, núm. 394, gener, 1950 (pp. 1 a 24), i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 63 i seguents).

8. Introducción. &1. La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña como expresión codificada no novatoria “per iuris continuatio” del Derecho civil catalán. &2. La Compilación del Derecho civil especial de Cataluña como expresión codificada de la parte vital del Derecho civil catalán. Constitueix la primera part dels Estudios de Derecho Civil Especial de Catalunya, publicats a instàncies de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i els Il•lustres Col•legis d’Advocats i Notaris de Barcelona, per Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1988.

9. Título preliminar. &3. La Compilación catalana como fuente de Derecho positivo. &4. La tradición jurídica catalana como base esencial interpretativa de la Compilación. &5. El Derecho Civil local catalán. &6. El Derecho interregional y el interlocal. Constitueix una segona part dels expressats Estudios de Derecho Civil de Catalunya, Barcelona, 1983.

10. Título I. La filiación. &8. La investigación de la paternidad o de la maternidad ilegítima. És una tercera part de l’assenyalat llibre Estudios del Derecho Civil de Catalunya, Barcelona, 1983.

B. Drets reals. Integren aquesta part del Dret civil pur:

1. El dret de firma emfitèutic. Treball publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, juliol, agost, setembre 1935 (pp. 257 i següents).

2. La servidumbre predial como cauce adecuado del acceso registral de limitaciones privadas urbanísticas, que constituí la Ponència per al Congreso de Derecho registral (Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad de España, Madrid, maig, 1961 (pp. 73 i següents), publicada també a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 117 i següents).

3. Ensayo sobre el derecho de superficie, treball publicat a la Revista Crítica del Derecho Inmobiliario, núms. 392, 393, Madrid, 1961, i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 151 i següents).

C. Obligacions i contractes. En aquesta part pot incloure’s:

1. Concepto del derecho de crédito. El principio de la responsabilidad patrimonial universal. Limitaciones legales y convencionales de responsabilidad. Responsabilidad por débito ajeno. Amb la col•laboració de Puig Brutau, aquest treball es públicà com a capítol V del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

2. La voluntad unilateral como fuente de obligaciones. Estipulaciones en favor de tercero. Aquest treball, també en col•laboració amb Puig Brutau, constitueix el capítol VI del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels expressats Estudios de Derecho Privado.

3. El problema de la alteración de las circunstancias. Cláusulas de estabilización. La lesión ultra dimidium y las alteracicones del valor de la moneda. Amb col•laboració també de Puig Brutau i publicat al capítol VII del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

4. La cláusula penal en las obligaciones contractuales. Doctrina de las obligaciones naturales. Amb la col•laboració de Puig Brutau constitueix el capítol VIII del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

5. La transmisión de obligaciones a título singular, en col•laboració amb Puig Brutau, publicat com a capítol IX del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

6. Contrato de promesa. Contrato de opción. Constitueix el capítol X del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

7. La venta de cosa ajena. El riesgo en el contrato de compraventa. És el capítol XI del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

8. La revocación y la sustitución del poder y del mandato. Amb la col•laboració de Puig Brutau, és el capítol XII del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

9. La gestión de negocios ajenos sin mandatos. La ratificación. Pago de lo indebido. També amb la col•laboració de Puig Brutau, constitueix el capítol XIII del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

10. El enriquecimiento sin causa. Amb la col•laboració de Puig Brutau constitueix el capítol XIV del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

11. La donación remuneratoria. La donación mortis causa. La primera part d’aquest treball, sobre la donació remuneratòria, fou publicada a la Revista del Derecho Privado, núm. 368, novembre, 1947 (pp. 823 a 845) i després a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 201 i següents), i constituí, junt amb la segona part, sobre donacions per causa de mort, el capítol XV i últim del tom I, “Obligaciones y Contratos”, dels Estudios de Derecho Privado.

12. L’acció pauliana i la Constitució Per Tolre Fraus, publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, abril, maig i juny, 1935, XVI (pp. 123 a 140), i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 214 i següents).

13. La acción revocatoria de donaciones en la Compilación. Publicat per l’ Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Anuario de Derecho civil, Madrid, 1962, i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 259 i següents).

D. Familia.
D’aquest apartat del Dret, s’han publicat els treballs següents:

1. La comunidad de gananciales: destino de éstos en caso de renuncia. Fou publicat a la Revistsa Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 63, març, 1930 (pp. 160 a 177) i a Estudios Varios, Instituto de España, Madrid, 1988 (pp. 101 i següents).

2. Libro I Derecho de familia. &69. La impugnación de la filiación ilegítima. Título II. La adopción. &10. Personas que pueden adoptar. &I. Derecho de carácter sucesorio de los hijos adoptivos. És la part quarta del llibre Estudios de Derecho Civil Especial de Catalunya, publicat a instàncies de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i dels Col•legis d’Advocats i Notaris de Barcelona, per Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1983.

3. Título III. El régimen económico-familiar. És la part cinquena de l’obra esmentada Estudios de Derecho Civil de Catalunya. Barcelona, 1983. Comprèn els epígrafs del 12 al 56.

E. Successions. Aquesta part del Dret civil fou, en realitat, la més estimada i mimada per Roca Sastre. El Dret de successions constituïa per a ell la part del Dret civil en el qual, amb avantatge, podia aplicar-se un Dret institucional, que, naturalment, existia.
L’obra escrita de contingut successori de Roca Sastre és extensa i es troba en els textos següents:

1. Crítica institucional del Código civil, publicat a Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, any XVI, setembre, 1940, núm. 148 (pp. 497 a 515) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 39 i següents).

2. La necesidad de diferenciar lo rural y lo urbano en el Derecho sucesorio, conferència desenvolupada el 6 d’abril de 1943 a l’Academia Matritense del Notariado i publicada als seus Anales, 1943, I (pp. 335 a 337) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 60 i següents).

3. Los elementos componentes de la Compilación, conferència pronunciada en el curs magistral dels mesos de novembre i desembre de 1960 sobre la Compilació del Dret Civil a Catalunya, publicada per l’ Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, el 1961 (pp. 11 a 32) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 98 i següents).

4. Firma del testador. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1952. Publicat a “Notas a la Jurisprudencia”, a la Revista de Derecho Notarial, I-II, juliol-desembre, 1953 (pp. 531 a 356) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 128 i següents).

5. La designación, la vocación y la delación sucesorias, article del Llibre Homenatge al Professor Josep. M. Pi Suñer, Problemática de la Ciencia del Derecho, Bosch,Casa Editorial, Barcelona, 1962 (pp. 735 a 770) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 128 i següents).

6. La adquisición y la repudiación de la herencia en el Derecho común y en el Derecho foral, que constitueix el capítol I del tom II dels Estudios de Derecho Privado, (Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, pp. 1 i següents).

7. La adquisición hereditaria en el Derecho comparado, publicat a la Revista de l’Instituto de Derecho comparado, núm. 1, juliol-desembre, 1953, Barcelona (pp. 61 a 87) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, (pp. 415 i següents).

8. La adquisición hereditaria de la posesión, publicat a la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, CI 1953, número extraordinari (pp. 33 a 387) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I, (pp. 166 i següents).

9. L’herència jacent. Construccions jurídiques sobre la seva titularitat, publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, 1936, XLII (pp. 23 a 55) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 211 i següents).

10. Eficacia de los llamamientos sucesorios a favor de los nascituri, publicat a la Revista de Derecho Privado, maig, 1946, XXX, núm. 350 (pp. 313 a 336) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid 1981, tom I (pp. 214 i següents).

11. El término incierto implica en los testamentos condición, salvo que pueda colegirse la voluntad contraria del testador, publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, número extraordinari, 75 aniversari, 1970, (pp. 333 a 339) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I, (pp. 281 i següents).

12. La conmutación modal, precedida de una síntesis de la figura jurídica del modo. És el discurs de recepció pronunciat amb motiu de la solemne investidura de Doctor Honoris Causa de la Universitat de Barcelona, Barcelona, maig, 1972, publicat a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 291 i següents).

13. Heredero vitalicio sin disposición de la herencia para después de su muerte. Usufructo con facultad de vender en caso de necesidad. Sus diferencias con el llamado fideicomiso de residuo. Heredera usufructuaria con institución post mortis uxoris. El principio semel heres semper heres, ante estas formas de institución. Herencia de confianza y cláusula de confianza. Constitueix el capítol III dels Estudios de Derecho Privado, tom II, “Sucesiones” (pp. 59 i següents) i respon a un dels temes de les oposicions entre Notaris segons el programa publicat l’any 1946. Quant a l’hereu vitalici, també es publicà a la Revista de Derecho Privado, 1948, XXXII (pp. 13 a 40 ) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 128 i següents).

14. La sustitución fideicomisaria en el Derecho común y en el Derecho foral, publicat com a capítol II dels Estudios de Derecho Privado, tom II, “Sucesiones” (pp. 29 i següents).

15. El fideicomiso si sine liberis decesserit y el Código civil, discurs llegit el 30 d’abril de 1956 en la seva recepció pública per la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, publicat per dita Acadèmia, per la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1956, XXXII (pp. 289 a 346) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II, (pp. 73 i següents).

16. El problema fideicomisario de los hijos puestos en condición, publicat per Bosch, Casa Editorial, Barcleona, 1948, i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II, pp. 179 i següents).

17. Naturaleza jurídica de la legítima (Teoría de la debita pars valoris bonorum), publicat a la Revista de Derecho Privado, 1944, 423, (pp. 184 a 209) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II, (pp. 38 i següents).


18. Naturaleza jurídica de las legítimas en el Derecho común y en el foral. Amb la col•laboració de Puig Brutau és el capaítol IV del tom II, “Sucesiones”, dels Estudios de Derecho Privado (pp. 109 i següents).

19. El usufructo universal de la viudedad. Produce efectos jurídicos la vida deshonesta de la viuda usufructuaria en Cataluña y Aragón? És el capítol V del tom II “Sucesiones”, dels Estudios de Derecho Privado, (pp. 155 i següents).

20. El legado de parte alícuota. El legado de cosa ajena. Los legados y la cláusula codicilar en Cataluña. És el capítol VI del tom II, “Sucesiones” dels Estudios de Derecho Privado (pp. 181 i següents).

22. De los legados. Las reglas y efectos generales. El prelegado. El legado de parte alícuota. El legado de usufructo universal. La persona en su idoneidad respecto del legado. La traslación de legados. Modalidades de los legados. La adquisición de los legados. La reducción de los legados. La cuarta falcidia. És l’epígraf 57 de l’obra Estudios de Derecho Civil Especial de Cataluña, publicada a instàncies de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i dels Col•legis d’Advocats i de Notaris de Barcelona, per Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1983.

23. El llamado derecho de acrecer. Sus aplicaciones en el Derecho sucesorio y fuera de él. És el capítol VII dels Estudios de Derecho Privado, tom II, “Sucesiones” (pp. 217 i següents).

24. Acrecimiento propio e impropio. Derecho de representación en el fideicomiso. Interpretación de conjeturas, publicat a la Revista Internacional del Notariado, Consultas, gener-març, 1961 (pp. 159 a 173) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 375 i següents).

25. Observaciones críticas sobre la tendencia expansionista del derecho de representación sucesoria, publicat a la Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1943, 6, (pp. 583 a 613) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 397 i següents).

 26. El derecho de representación en la sucesión testada. El derecho de transmisión. És el capítol VIII dels Estudios de Derecho Privado, tom II “Sucesiones” (pp. 259 i següents).

27. El “beneficium separationis” y los actuales sistemas de separación sucesoria, publicat a Anuario de Derecho Civil, octubre-desembre, 1960, XIII, IV (pp 1117 a 1169) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom I (pp. 314 i següents).

28. Problemas de la venta de herencia, conferència pronunciada a la Semana Notarial de Santander, setembre 1950, publicada a Anales de la Academia Matritense del Notariado, 1953, VII (pp. 665 a 697) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 7 i següents).

29. La sucesión contractual en Derecho común y en las legislaciones forales. Constitueix el capítol X dels Estudios de Derecho Privado, tom II, “Sucesiones” (pp. 341 i següents).

30. L’heretament fiduciari al Pallars Sobirà. És una conferència del cicle Varietats Comarcals del Dret Civil Català, publicacions de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona, 1934 (pp. 101 a 160) i també a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 276 i següents).

31. Situación jurídica de los reservatorios en las reservas ordinarias y en la especial del art. 811. Colisión de reservas. La desheredación por el reservista. ¿Es aplicable a Cataluña la reserva del artículo 811? La Ley “Hac Edictali”. És el capítol IX del tom II “Sucesiones” dels Estudios de Derecho Privado.

32. Elogio del criterio electivo de la Ley Feminae y otras cosas acerca de la reserva binupcial, publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, 1952, 3, (pp. 210 a 231) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 347 i següents).

33. Dictamen acerca del negocio jurídico de asentamiento por los reservatarios, publicat a la Revista de Derecho Notarial, juliol-desembre, 1953, I-II (pp. 287 a 295) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 375 i següents).

34. La sucesión abintestato de impúberes y la reserva lineal del art. 811 del Código civil antes de entrar en vigor la Compilación catalana, publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, 1963, LXII, 2 (pp. 413 a 419) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 335 i següents).

35. La partición hereditaria, ¿es un acto traslativo o declarativo de propiedad?, publicat a la Revista Crítica del Derecho Inmobiliario, setembre, 1929, núm. 57 (pp. 641 a 660) i octubre, 1929, núm. 58 (pp. 740 a 749) i a Estudios sobre Sucesiones, Instituto de España, Madrid, 1981, tom II (pp. 387 i següents).

36. Partición de herencia por actos inter vivos. El Comisario. Facultades de interpretar el testamento y sus límites. Funciones arbitrales. És el capítol XI del tom II, “Sucesiones”, dels Estudios de Derecho Privado (pp. 370 i següents).

II. Dret civil i mercantil. Indubtablement ha d’incloure’s tant en l’ordenament pur civil com en la disciplina mercantil, aplicable tant a les societats civils com a les mercantils, la conferència de Roca Sastre sobre La naturaleza jurídica de la aportación social, pronunciada al Col•legi Notarial de València, el dia 26 de maig de 1945, publicada a la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, abril 1946, amb el lema “non est societas sine communione”, i a Estudios Varios, Instituto de España i Colegio Notarial de Barcelona, Madrid, 1988 (pp. 279 i següents).

III. Dret inmobiliari registral o hipotecari. Les obres sobre aquesta disciplina jurídica són les següents:

1. Derecho hipotecario. Aquest llibre es publicà sota el títol “Instituciones de Derecho Hipotecario”, en la seva primera edició, per Bosch, Casa Editorial, Barcelona, l’any 1941. Edició ajustada, com les posteriors, al programa per a oposicions lliures a Notaries, i tenia tres toms. En vida de Roca Sastre es publicaren fins a la setena edició, l’última de cinc toms, endreça feta per Lluís Roca-Sastre Muncunill, i publicada per la mateixa Editorial, Barcelona, 1979. La vuitena edició, va ser revisada i ampliada per Lluís Roca-Sastre, editada al gener de 1999, que té nou toms i un suplement final. I ha sigut revisada, actualitzada i ampliada per Joan Bernà i Xirgo, editats al novembre de 2008 els cinc primers toms i del V al X al gener de 2009, X toms i un adicional, IX d'actualització dels cinc primers toms i que incorpora els índexs de l'obra completa.

2. Voz “Derecho Hipotecario”, a la Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1950, tom I (pp. 513 i següents).

3. Jurisprudencia registral, en col•laboració amb Juan de Molina Juyol, Barcelona, 1953, nou toms, l’últim d’índexs. Després es publicà, pels mateixos autors, un nou tom, el X, sobre les resolucions dels anys 1951 a 1963, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1967. I més tard Juan de Molina en publicà un altre, l’XI, sobre les resolucions dels anys 1964 a 1977, Barcelona, 1980, Bosch, Casa Editorial.

4. Leyes Civiles de España. Bibilioteca Medina y Marañón, Madrid, 1964, revisió de la part de Derecho Hipotecario, tom I.

5. El Dret hipotecari i l’Estatut de Catalunya, conferència pronunciada a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el 21 de juny de 1932, editada per Bosch, publicada a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Barcelona, Madrid, 1988 (pp. 317 i següents).

6. La matèria hipotecària en la futura legislació de Catalunya, conferència pronunciada el 27 de febrer de 1933 dins el cicle de conferències sobre l’Estatut de Catalunya, a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona, 1933, publicada a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Barcelona, Madrid, 1988 (pp. 347 i següents).

7. La nueva Ley de Reforma Hipoteaària, publicada a Revista General de Legislación y Jurisprudencia, març 1945.

8. Reforma de la Ley Hipotecaria y su repercusión en el Derecho sucesorio, conferència pronunciada al Col•legi Notarial de Barcelona, el 16 de març de 1945, públicada l’any 1946.

9. El Registro y el Derecho de sucesiones, conferència pronunciada a l’Academia Matritense del Notariado, el dia 8 de maig de 1961, editada per l’Instituto Editorial de Reus, Madrid, 1965, i publicada a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Catalunya, Madrid, 1988) pp. 379 i següents).

10. Imperfecciones hipotecarias, conferència pronunciada el 30 d’abril de 1951 a l’Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Colegio Nacional de los Registradores de la Propiedad de España, Madrid, publicada a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Barcelona, Madrid, 1988 (pp. 401 i següents).

11. La acción Pauliana y el artículo 37 de la Ley Hipotecaria, publicada a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1935 (pp. 510 a 526 i 576 a 584) i a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Barcelona, Madrid 1988 (pp. 425 i següents).

12. La inscripción de excesos de cabida, publicat a La Notaria, Col•legi Notarial de Barcelona, 2n. trimestre de 1944.

13. Variaciones sobre la hipoteca cambiaria, separata del volum I d’Estudios Jurídicos Varios, Centenario de la Ley del Notariado, Madrid, 1964 (pp. 237 a 264) i a Estudios Varios, Instituto de España y Colegio Notarial de Barcelona, Madrid, 1988 (pp. 473 i següents).

14. Estudios sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley sobre régimen inmobiliario registral español, publicat a la Revista de Derecho Registral, any 15, núm. 15, 1988 (pp. 19 a 76).

IV Dret fiscal. Amb les obres següents:

1. Tratado de Contribución de Utilidades. En col•laboració amb Josep Muncunill i Palet, es tractava d’una obra molt completa referent a l’antiga Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, que comprèn 1007 pàgines, publicades per l’Editorial Ruiz Romero, Barcelona, 1945, i un Apèndix amb les modificacions introduïdes a la Llei fins al 23 de febrer de 1947, publicades per la mateixa editorial, Barcelona, 1947. Encara que avui aquesta obra és obsoleta, sovint és consultada pels científics del Dret fiscal.

2. La concepción del usufruct


Contracte entre Ramon Mª i l'Editorial Bosch

Descarga de fichero

Contacte d'edició amb l'Editorial Bosch

Descarga de fichero

Contacte d'edició amb l'Editorial Bosch

Descarga de fichero

NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS